شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

گزارش تصویری از مجمع عمومی ناواکو ۱۳۹۹

8 آوریل 2021