شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

گزارش تصویری از مجمع عمومی ناواکو ۱۳۹۹

19 فروردین 1400