ETC

1391

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض ETC

پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی ETC چیست؟ سیستم پرداخت الکترونیک عوارض به عنوان بخشی از حمل ونقل هوشمند که از وجود تجارت ...