اعضاء هیأت مدیره

حمید کردبچه

مدیرعامل

 و نائب رئیس هیأت مدیره

h.kordbacheh@navaco.ir

علی واعظی

رئیس هیأت مدیره

a.vaezi@navaco.ir

حسین بهادربیگی

قائم مقام اجرایی

 و عضو هیأت مدیره

h.bahadori@navaco.ir

علیرضا سمیعی

عضو هیأت مدیره

a.samiei@navaco.ir