اعضاء هیئت مدیره

مزدک علی مددی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

m.alimadadi@navaco.ir

حمید کردبچه

رئیس هیئت مدیره

h.kordbacheh@navaco.ir

علیرضا سمیعی

عضو اصلی هیئت مدیره