شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

ابتکاری در برابر جمع‌آوری خطوط E1

19 اردیبهشت 1401

شرکت فناوری اطلاعات ناواکو متعلق به بانک مسکن از شرکت‌های فعال پرداخت الکترونیکی است که در زمینــه خدمات پرداخت کارت بانک مســکن از ســال ۱۳۸۷ فعال است. این شرکت با استفاده از دانش فنی کارشناســان خود خدمات نوین بانکی را در حوزه پرداخت الکترونیکی در اختیار بانک مسکن قرار می‌دهد. با گذشت زمان و ظهور فناوری‌های نوین، شرکت‌های پرداخت الکترونیکی که تاکنون از فناوری‌های قدیمی ارتباطــی نظیــر E1 و دایــالآپ بــرای تجهیــزات متمرکزکننــده پرداخت الکترونیــک خــود اســتفاده می‌کردنــد، بــا محدودیت جدیــدی مواجه شــدند؛ محدودیتی که به‌نوعی به شــرکت‌ها مربــوط نبود و بــه «از دور خارج شدن فناوری‌های قدیمی‌تر» مربوط بوده است. شرکت مخابرات برای شرکت‌های حوزه پرداخت محدودیت‌های جدیدی اعلام کرده که بایــد فنــاوری زیرســاخت پرداخــت خــود را از خطــوط E1 حذف کــرده و راهکارهای جایگزینــی را برای آن پیدا کنند؛ مشــکلی کــه محدودیت و هزینه سنگینی را می‌تواند به آنها تحمیل کند. با توجه بــه فناوری‌هــای موجــود برای ایــن ســرویس و از آنجا کــه عمده تراکنش‌هــای پرداخــت الکترونیکــی روی بســتر خطــوط تلفــن اســت، شرکت فناوری اطلاعات ناواکو طی چهار ماه تحقیق و توسعه راهکاری را بــرای حــل ایــن مشــکل ارائــه کــرده و آن تولیــد محصولــی تحــت نام O’Connect Media Gateway اســت. ایــن راهــکار متشــکل از یــک شاســی صنعتــی و یــک بــورد پردازشــگر صنعتــی و کارت E1 اســت.
این دســتگاه بــا رجیستر شــدن در ســرورهای SCB مخابرات و شــرکت زیرســاخت و اتصــال SIP Trunk مخابــرات بــه آن، امــکان تبدیــل کانال‌هــای صوتــی SIP بــه پروتــکل E1 و زیرســاخت E1 را فراهــم کرده، همچنین با استفاده از این دستگاه امکان اتصال SIP Trunk مخابرات به تجهیزات متمرکزکننده بانکی (که در حــال حاضر تنها از خطوط E1 پشتیبانی می‌کند) نیز فراهم شده است. با اســتفاده از این راهــکار علاوه بــر صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشــی از کنار گذاشتن تجهیزات گران قیمت متمرکزکننده امکان استفاده از این دستگاه‌ها با فناوری جدید مخابراتی فراهم می‌شود.

 

 

از ویژگی‌های دستگاه Oconnect می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • انعطاف‌پذیری بالای درگاه نسبت به دستگاه هم رده خود در بازار
 • امکان تبدیل کانال‌های ورودی SIP Trunk به خطوط E1
 • امکان مانیتورینگ ورودی و خروجی و همچنین درگاه‌های دستگاه با استفاده از پروتکل‌های SNMP و Zabbix Agent 

ویژگی‌های سخت افزاری دستگاه Oconnect 

 • با پشتیبانی از کارت‌های یک، دو و چهار پورت
 • قابلیت پشتیبانی از سیگنالینگ‌های PRIو SS7
 • پشتیبانی از کدک‌های عمومی نظیر،G711A، G711U، G729، G723 GSM وG722
 • پشتیبانی از پروتکل‌های SIP، IAX، TCP، UDPو SSH
 • امکان رجیستر SIP ترانک به طور همزمان در دو سرور مختلف
 • دارای چهــار پــورت شــبکه و پــورت ســریال کنســول بــرای مدیریــت دستگاه
 • قابلیت مانیتورینگ تراکنش‌ها به صورت زنده
 • پشتیبانی از قابلیت Failover
 • دارای LCD نشان‌دهنده وضعیت دستگاه
 • دارای دو مدل استاندارد با ظرفیت چهار خط ۱۲۰ (E1کانال همزمان) و مدل حرفه‌ای با ظرفیت ۱۶خط ۴۸۰ ( E1کانال همزمان).

منبع خبر: ماهنامه عصر تراکنش (شماره۵۷)

اخبار و مقالات مشابه