شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

مدیر شعب بانک مسکن استان البرز: افزایش کیفیت خدمات، راهبرد اساسی ناواکو

11 آذر 1397

به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز، در نشســتی که با حضور کارکنان دفتر نمایندگی شــرکت ناواکو برگزار شد، مهدی بلوچی مدیر شعب استان با بیان این مطلب بر کسب مزیت رقابتی بــه منظور بقا و مقابله با شــرایط متغیر بازار پرداختهای الکترونیک تاکید کرد. بر اســاس این گزارش در این مراســم بلوچی از مدیران و کارکنان این شــرکت به دلیل عملکرد مطلوب شــش ماه گذشــته قدردانی کرد و افزود: پایانه های فروشــگاهی یکی از ابزارهای با اهمیت و ســودآور برای شرکت ناواکو و بانک است. وی تأکید کرد: گســترش و ترویــج بیش ازپیش خدمات پرداخت الکترونیک، مســتلزم آموزش، نگهداری و پشتیبانی مناسب پایانه های فروش در محلهای فروش کالا و خدمات است و خوشحالیم که این دغدغه بانک از سوی شرکت ناواکو مورد توجه جدی قرار گرفته است. بلوچی با اشــاره به اینکــه دســتگاههای pos یک ابزار خدمت رســانی برای بانک در راســتای تأمین اهداف جذب منابع اســت، گفت: طی ماههای گذشته از تمام ظرفیت خود برای پشتیبانی همه جانبه از دفتر نمایندگی شرکت ناواکو در استان استفاده کرده ایم.

در پایان این نشست با اهدای هدایایی، از علیرضا علی بیگی مسئول دفتر نمایندگی شرکت ناواکو در استان البرز و ۷ نفر از پشتیبانان شاغل در این دفتر تقدیر شد.

اخبار و مقالات مشابه