کارشناس مکانیک (زیرساخت و تاسیسات مرکز داده)

هدف از ایجاد این شغل پشتیبانی فنی تاسیسات مورد نیاز در مرکز داده و ساختمان­‌های سازمان می‌باشد.

  • کارشناس مکانیک
  • آشنایی با دیزل ژنراتورها 
  • آشنایی با سیستم های اعلام و اطفاء حریق و محاسبات مربوطه
  • آشنایی با سیستم های کولینگ و خنک کننده ها 
  • آشنایی با سیستم کنترل تردد
  • توانایی کار گروهی
  • نظم و انضباط کاری

آقا

  • مکانیک
  • تاسیسات مکانیکی

معافیت دائم / پایان خدمت