کارشناس عمران

  •  تسلط نسبی به نرم افزارهای Autocad ، Office
  • توانایی تهیه و تنظیم صورت وضعیت، صورت جلسه
  • توانایی تهیه و تنظیم اسناد مناقصه LOM ، LOS ، LOP
  • تسلط به قوانین و استاندارد های نقشه کشی و چیدمان اداری
  • آشنایی ابتدایی با مفاهیم برق، شبکه و مکانیک

آقا

بین ۲۵ – ۳۰

مهندسی عمران