کارشناس حفاظت فیزیکی

  • آشنایی با مقدمات مباحث نظامی و انتظامی

آقا

بین ۲۰-۲۵

دیپلم/ فوق دیپلم/ لیسانس – تمامی رشته ها