کارشناس برنامه نویس۲

  • تسلط به زبان برنامه نویسیC#
  • تسلط به ASP.Net در محیط های Web Forms ، MVC و Net core.
  • تسلط به Web APIو Web Service
  • تسلط به مفاهیم Object Oriented Programming
  • آشنایی با الگوهای طراحی و معماری نرم افزار
  • آشنایی با مفاهیم امنیت در کد نویس

کارشناسی/ کارشناسی ارشد _ کامپیوتر (نرم افزار)

آقا

محدودیت سنی ندارد