کارشناس برنامه نویس۱

  • تسلط به ASP.Net در محیط های Web Forms و MVC
  • آشنایی به .Net core مزیت محسوب می شود
  • تسلط بر JavaScript ، jQuery، HTML ، CSS
  • تسلط با طراحی رابط کاربری و آشنا با انواع آن ( UI و UX )

کارشناسی/ کارشناسی ارشد – کامپیوتر (نرم افزار)

آقا

بین ۲۵-۳۰