مدیریت شبکه و ارتباطات (پروژه های خاص۲)

 • كارشناسي مهندسي برق يا مهندسي کامپیوتر و یا فناوری اطلاعات با حداقل ۳ سال سابقه كار.
 • كارشناسي ارشد مهندسي برق يا مهندسي کامپیوتر یا فناوری اطلاعات با حداقل ۱ سال سابقه كار.
 • تسلط به مفاهیم شبکه و ارتباطات
 • تسلط به مباحث و تعاریف مربوط به پیکربندی تجهیزات شبکه از قبیل Cisco، Mikrotik و …
 • تسلط به مباحت و تعاریف مربوط به فایروالینگ
 • تسلط به مفاهیم ارتباطات رادیویی و مخابراتی
 • تسلط به مفاهیم مانیتورینگ
 • CCNA
 • CCNP-Route
 • CCNP-Switch
 • CCNP-Security
 • ITIL