مدیریت شبکه و ارتباطات (پروژه های خاص۲)

 • کارشناسی مهندسی برق یا مهندسی کامپیوتر و یا فناوری اطلاعات با حداقل ۳ سال سابقه کار.
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق یا مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات با حداقل ۱ سال سابقه کار.
 • تسلط به مفاهیم شبکه و ارتباطات
 • تسلط به مباحث و تعاریف مربوط به پیکربندی تجهیزات شبکه از قبیل Cisco، Mikrotik و …
 • تسلط به مباحت و تعاریف مربوط به فایروالینگ
 • تسلط به مفاهیم ارتباطات رادیویی و مخابراتی
 • تسلط به مفاهیم مانیتورینگ
 • CCNA
 • CCNP-Route
 • CCNP-Switch
 • CCNP-Security
 • ITIL