کارشناس مدیریت امنیت

  • كارشناسي علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات با حداقل ۳ سال سابقه كار.
  • كارشناسي ارشد علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات با حداقل ۱ سال سابقه کار.