شرکت فناوری اطلاعات ناواکو

مجوزها


مجوز فعالیت


عضویت حقوقی انجمن انفورماتیک ایران


گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک


پروانه بهره برداری


گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک


گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک


گواهی نامه ثبت علامت


پروانه بهره برداری


سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران


انجمن انفورماتیک ایران


گواهی موقت تایید و ثبت نرم افزار

سامانه مبادلات پایاپای الکترونیکی-سما ناواکو

گواهی موقت تایید و ثبت نرم افزار

سامانه پایای ناواکو

گواهی موقت تایید و ثبت نرم افزار

سامانه متمرکز اتاق پایاپای ناواکو

گواهی موقت تایید و ثبت نرم افزار

سامانه متمرکز ذینفعان ناواکو

کارت بازرگانی


گواهینامه رتبه سیمین


گواهی ثبت شناسه شیء