هیئت مدیره و چارت سازمانی

center

رئیس هیئت مدیره

ساسان شیر دل

نائب رئیس هیئت مدیره

مرتضی حسینی

عضو هیئت مدیره

مازیار جنگ میری

عضو هیئت مدیره

غلامرضا هروی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

حمید بنائیان